RODO

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Detektywistyczne „VESTIGER” Grzegorz Pruś,​NIP 8671482585
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy objętej zleceniem usługi detektywistycznej lub innej usługi w ramach działalności firmy „VESTIGER”
 • Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 RODO oraz art. 25b ustawy z dn. 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi, który może być przedłużony o czas niezbędny do wyegzekwowania ewentualnych roszczeń z tytułu niewywiązania się z umowy.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznych do oceny, czy zawarcie umowy i jej wykonanie będzie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 6 oraz art. 11 ustawy z dn. 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy.
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgodny na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 • Informuje się, że nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 • Zgodnie z art. 28a ustawy o usługach detektywistycznych detektyw przetwarza dane osobowe bez zgody osób, których dane dotyczą wyłącznie w zakresie realizacji usługi detektywistycznej. 
 • Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności detektywistycznych nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (podstawa prawna – art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych).